Hình Ảnh Lớp Học Làm Bánh tại Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương.

Hình Ảnh Trao Văn Bằng Chứng Chỉ III- Nghề Bánh của Úc (Patisserie) Khóa 6– 04/10/2017

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie)…
học làm bánh

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie) - 2016

Hình Ảnh Buổi Thi Lấy chứng chỉ III của Úc (Patisserie)…
học làm bánh chuyên nghiệp chứng chỉ quốc tế của úc

Buổi Thi Chứng Chỉ Nghề 3 Quốc Tế của Úc (Patisserie) - Ngày 06.10.2016

Trung tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương vinh dự là…